exo logo

Etický kódex dobrovoľníka DELF,o.z.

Etický kódex dobrovoľníkov a dobrovoľníčok DELF, o.z. 


Dobrovoľníci DELF, o.z. sa zaväzujú dodržiavať Etický kódex dobrovoľníkov a dobrovoľníčok DELF,o.z.ktorý je súčasťou zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Tento kódex chráni dobrovoľníka, naše občianske združenie i tých, ktorý sú prijímateľmi našich aktivít a služieb

Dobrovoľník je podľa Zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť:
a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,
b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. 


Dobrovoľnícka činnosť je uvedomelá neplatená aktivita alebo práca vykonávaná na základe slobodnej vôle v prospech iných ľudí alebo spoločnosti, či životného prostredia mimo členov rodiny a domácnosti dobrovoľníka/ dobrovoľníčky (Brozmanová Gregorová, 2012). 

Etický kódex je súbor písomne formulovaných etických princípov, hodnôt a štandardov - obsahuje práva, povinnosti dobrovoľníka, jeho kompetencie a vymedzenie jeho vzťahu k nášmu občianskemu združeniu a k ostatným dobrovoľníkom - spolupracovníkom. 


Etický kódex 

1. Dobrovoľník/ dobrovoľníčka a dobrovoľnícka činnosť (PRÁVA a POVINNOSTI): 
 • dobrovoľníkom môže byť každá osoba, ktorá sa pravidelne zapája do aktivít DELF, o.z. bez nároku na finančnú alebo inú odmenu, z vlastnej vôle a vo svojom voľnom čase, 
 • dobrovoľnícku činnosť vykonáva svedomito, čestne v súlade s týmto etickým kódexom, ako aj internými pravidlami organizácie (práva a povinnosti),
 • dobrovoľník má právo vybrať si aktivitu DELF, o.z., v ktorej sa chce realizovať, príp. navrhnúť inú aktivitu, podujatia,
 • dobrovoľník má právo na riadne odborné zaškolenie a na primerané podmienky práce (ochrana zdravia),
 • dobrovoľník má právo na morálne ocenenie za svoju dobrovoľnícku prácu, 
 • dobrovoľník má právo na súkromie a na ochranu svojich osobných údajov, a zároveň zachováva mlčanlivosť vo vzťahu k iným osobám,
 • dobrovoľník má povinnosť dodržiavať úlohy, ku ktorým sa zaviazal (dodržiavanie dohodnutých podmienok práce, pracovných povinností), 
 • dobrovoľník je spoľahlivý, prichádza včas, vykonáva dobrovoľnícku činnosť najlepšie podľa svojich schopností a znalostí s cieľom dosiahnuť čo možno najvyššiu kvalitu služieb. 

2. Vzťah dobrovoľníka k organizácií,  iným dobrovoľníkom a k prijímateľom služieb/(aktivít DELF, o.z.)
 • dobrovoľník rešpektuje pokyny zástupcov DELF, o.z. (koordinátora dobrovoľníkov, jeho zástupcu),
 • dobrovoľník svoju prácu vykonáva zodpovedne a dodržiava záväzky voči organizácií, ktorej je dobrovoľníkom, 
 • dobrovoľník sa zaväzuje šíriť dobré meno organizácie, 
 • v prípade akýchkoľvek problémov a nezrovnalostí ich rieši priamo zo zástupcami organizácie (koordinátor dobrovoľníkov, jeho zástupca), 
 • dobrovoľník odovzdáva svoje skúsenosti a poznatky ostatným dobrovoľníkom. 


Každý dobrovoľník sa zaviazal k dodržiavaniu týchto princípov prostredníctvom DOBROVOĽNÍCKEJ ZMLUVY (podľa Zákona č.406/2011 o dobrovoľníctve). 


Brozmanová Gregorová, A. et al. 2012. Dobrovoľníctvo na Slovensku - výskumné reflexie. Bratislava
Zákon č. 406/2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Foto galéria


Komentáre :0

Pridať komentár »

Pridať komentár

 • Pre pridanie komentára sa musíte prihlásiť. Prihlásiť sa TU