exo logo

Stanovy a logá DELF,o.z.

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
DELF, o.z.

 

 

Článok 1

Názov a sídlo

1. Názov občianskeho združenia : DELF, o.z.

2. Sídlo občianskeho združenia: Ul. Zd. Nejedlého 45, 934 05  Levice

 

Článok 2

Charakteristika združenia

DELF, o.z. je neziskové, dobrovoľné, apolitické  združenie občanov, ktorých spájajú spoločné záľuby a hodnoty.  Združenie organizuje športové, kultúrne a výchovno-vzdelávacie aktivity a podujatia, ktoré prispievajú k podpore zmysluplného využívania voľného času detí,  mladých ľudí, ako aj širokej verejnosti. Prostredníctvom zodpovedného prístupu členovia a dobrovoľníci združenia šíria hodnoty filantropie, dobrovoľníctva, zodpovednosti a aktívnej participácie mladých ľudí na občianskom živote.

 

Článok 2.1

Poslanie združenia

Poslaním združenia je: 

 • rozvíjať telesnú a mentálnu zdatnosť mladých ľudí a širokej verejnosti prostredníctvom športových, kultúrnych či výchovno-vzdelávacích aktivít a podujatí združenia,
 • zoskupovať záujemcov, dobrovoľníkov, ako aj členov združenia, ktorých spájajú rovnaké hodnoty a záujmy (dobrovoľníctvo, filantropia, práca s deťmi a mládežou, iné)
 • pomôcť pri zmysluplnom a bezpečnom využívaní voľného času detí, mladých ľudí alebo širokej verejnosti a poskytnúť im bezpečné prostredie, kde môžu rozvíjať svoje nadanie, talent a schopnosti,
 • prostredníctvom rôznych aktivít chceme pomôcť mladým ľuďom prekonávať prekážky, naučiť ich úspešne zvládať problémy a zvýšiť ich sebadôveru a sebavedomie,
 • napomáhať pri šírení dobrovoľníctva, filantropie, zodpovednosti a aktívnej participácie mladých ľudí a širokej verejnosti na občianskom živote.


Článok 2.2

Činnosti združenia

Činnosti, ktorými združenie realizuje a napĺňa svoje poslanie:

 •   organizovanie športových podujatí doma i v zahraničí pre deti, mládež a širokú verejnosť,
 •  organizovanie kultúrnych podujatí doma i v zahraničí pre deti, mládež a širokú verejnosť,
 •  organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí doma i v zahraničí  pre deti, mládež a širokú verejnosť s rôznou tematikou (dobrovoľníctvo, filantropia, práca s neorganizovanou mládežou, lezecký kurz, kurz prvej pomoci, a iné),
 •   lokálna, národná aj medzinárodná spolupráca s organizáciami/jednotlivcami v súlade s poslaním združenia,
 •   zabezpečovanie a zapožičanie športového vybavenie podľa možnosti združenia pre jednotlivcov, či iné združenia,
 •  poskytovanie sociálneho poradenstva pre deti,  mladých ľudí, rodiny s deťmi a iné cieľové skupiny,
 •  poskytovanie primárnej prevencie.Článok 3

Členstvo v združení

1. Riadnym členom DELF, o.z. sa môže stať fyzická i právnická osoba od 18 rokov. 

2. Podmienka pre nadobudnutie členstva je podanie prihlášky („Prihláška na členstvo v DELF, o.z.“). Po schválení a posúdení prihlášky Predsedníctvom, bude prijatý člen zapísaný zoznamu riadnych členov združenia. 

3. Členstvo zaniká výmazom zo zoznamu riadnych členov a to z nasledovných dôvodov

 • odstúpením člena,
 • vylúčením člena,
 • úmrtím člena.

4. Riadny člen môže byť vylúčený z nasledovných dôvodov:

 •  hrubé porušenie hodnôt  a poslania združenia,
 • pasivita člena a neplnenie si členských povinností.

5.Každý riadny člen má právo :

 •  byť informovaný o činnostiach združenia,
 • podávať návrhy, podnety, pripomienky i sťažnosti  smerujúcich k zlepšeniu činnosti združenia,
 • kontrolovať činnosť združenia prostredníctvom volených zástupcov,
 • spolurozhodovať o záležitostiach združenia prostredníctvom volených zástupcov,
 •  voliť a byť volený do orgánov združeniaod 18 rokov,
 •  byť prítomný na rokovaniach orgánov združenia, ktoré rozhodujú o veciach súvisiacich s konkrétnym členov.

6. Každý riadny člen je povinný:

 •   napomáhať k naplneniu cieľov združenia,
 •   dodržiavať a riadiť sa stanovami združenia,
 •  dodržiavať a riadiť sa  rozhodnutiami vyšších orgánov združenia,
 • platiť členské príspevky odsúhlasené Valným zhromaždením,
 • zúčastňovať sa Valného zhromaždenia,
 • zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách,
 • šíriť dobré meno združenia vo svojom okolí.

 

Článok 4

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a)      valné zhromaždenie

b)      predsedníctvo

c)      kontrolný orgán

 

Článok 4.1

Valné zhromaždenie

1.Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Pozostáva zo všetkých členov združenia, pričom každý má jeden hlas.

2. Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva predseda združenia, prípadne jeho zástupca, minimálne však jeden krát za rok.

3. Valné zhromaždenie môže byť podľa potreby zvolané aj na základe 2/3vej väčšiny členov Valného zhromaždenia.

4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu združenia základe 2/3vej väčšiny členov Valného zhromaždenia.

5. Valné zhromaždenie:

 •          volí a odvoláva členov Predsedníctva,
 •          volí a odvoláva členov v Kontrolnom orgáne,
 •           rozhoduje o hospodárení združenia,
 •           schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny,
 •           schvaľuje rozpočet združenia,
 •          schvaľuje výročnú správu a iné organizačné dokumenty združenia,
 •          podáva návrhy, zmeny a pripomienky Predsedníctvu.


Článok 4.2

Predsedníctvo

1.Predsedníctvo pozostáva zo 4 členov:

 •  predseda združenia,
 • podpredseda združenia,
 • dvaja členovia Valného zhromaždenia.

2. Predsedníctvo:

 •  riadi a organizuje činnosť združenia,
 •  rozhoduje o prijatí členov združenia,
 • rozhoduje o vylúčení členov združenia
 • je oprávnené konať v mene združenia formou hlasovania členov Predsedníctva,

3.V prípade, ak sa Valné zhromaždenie nepodarí zvolať, povinnosti a práva preberá Predsedníctvo.

4. V prípade rovnosti hlasov v Predsedníctve rozhoduje v danej veci hlas predsedu.

5. Funkčné obdobie Predsedníctva sú 4 roky.

6. Činnosť Predsedníctva riadi predseda združenia, ktorý:

 • zvoláva zasadnutie predsedníctva minimálne raz za 3 mesiace,
 • je oprávnení disponovať finančným prostriedkami združenia,
 •   je zodpovedná za hospodárenie združenia a využívanie finančných prostriedkov.

7. V prípade neprítomnosti predsedu, preberá zodpovednosť podpredseda združenia, ktorý rovnako ako predseda zastupuje združenie.

 

Článok 4.3

Kontrolný orgán

1.Kontrolný orgán je tvorený jedným členom združenia, ktorého hlavnou úlohou je kontrola hospodárenia združenia.

2. Kontrolný orgán:

 •   zodpovedá za svoju činnosti Valnému zhromaždeniu združenia,
 •    má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Predsedníctva,
 •    má právo vyzvať Predsedníctvo o predloženie ním požadovaných dokladov,
 •    upozorňuje na zistené nedostatky a oboznamuje s výsledkami svojej činnosti Valné zhromaždenie.

3.Funkčné obdobie Kontrolného orgánu sú 4 roky.

 

Článok 5

Hospodárene

1.Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

2. Prijmy združenia tvoria:

 •  členské príspevky,
 •  dary.
 •  dotácie,
 •   granty,
 •   sponzorské príspevky,
 •    príspevky od domácich aj zahraničných donorov,
 •  vlastná činnosť združenia,
 •     úroky z vkladov,
 •    príjmy od daňovníkov,
 •     ďalšie zdroje.   


Článok 6

Zánik združenia

1. O zániku, zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení združenia rozhoduje Valné zhromaždenia, ktoré zároveň vymenuje likvidátora.

2. Likvidátor:

 •  vyrovná všetky dlhy a záväzky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia,
 •  zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

3. Združenie zanikne:

 •     ak  sa na tom uznesie 2/3 väčšina členov Valného zhromaždenia,
 •     zlúčením s iným združením rozhodnutím 2/3 väčšiny členov Valného zhromaždenia. 

Článok 7

Záverečné ustanovenia 

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť ich schválením Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 
LOGO DELF, o.z.LOGO - Sekcia Lanové prekážky

LOGO - Sekcia Airsoft
LOGO - Sekcia Kempy prežitia 

Foto galéria


Komentáre :0

Pridať komentár »

Pridať komentár

 • Pre pridanie komentára sa musíte prihlásiť. Prihlásiť sa TU